Algemene Voorwaarden Topspreker

Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken. De klant erkent uitdrukkelijk deze voorwaarden gelezen te hebben en ze integraal en zonder voorbehoud goed te keuren.

FACTURATIE EN BETALING

De facturen van Expert Academy, Premium Coaching en Topspreker (Advitas BV) zijn betaalbaar op de vervaldag vermeld op de factuur, dit behoudens andersluidende overeenkomst.

Na akkoord van de datum/data, ontvangt u van ons 2 facturen:

  • VOORSCHOTFACTUUR: 50 % bij de bevestiging van de overeenkomst, te betalen als voorschot voor de prestatie.

  • SLOTFACTUUR: 50 % onmiddellijk na het beëindigen van de prestatie.

In sommige uitzonderlijke gevallen en bij langdurige contracten, kan er worden afgezien van een voorschotfactuur.

 

NIET TIJDIGE BETALING

Bij niet tijdige betaling van een factuur loopt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van 2% per maand vanaf de factuurdatum. Elke betwisting van een factuur moet aan de boekhouding van Topspreker schriftelijk (via e-mail met ontvangstbevestiging, per aangetekende brief, per fax met ontvangstbevestiging) bekendgemaakt worden, en dit binnen een termijn van 8 kalenderdagen na ontvangst.

 

ANNULERINGSVOORWAARDEN

U wenst een boeking te annuleren of te verplaatsen? Volgende procedures en regels zijn van toepassing:

  • De annulering of verplaatsing dient schriftelijk bevestigd te worden (per e-mail, brief of fax)

  • Bij annulering of verplaatsing tot en met 30 kalenderdagen voor aanvang van de prestatie, is geen vergoeding verschuldigd;

  • Bij annulering of verplaatsing tussen de 29 en de 14 kalenderdagen voor de aanvang van de prestatie is een vergoeding verschuldigd van 50% van de afgesproken prijs;

  • Bij annulering of verplaatsing minder dan 14 kalenderdagen voor de aanvang van de prestatie, is de volledige deelnameprijs verschuldigd;

Flexibiliteit:

Een (spontane) staking, files, ziekte, weersomstandigheden of andere calamiteiten zijn onder geen enkel beding een reden om kosteloos te annuleren of een datum te wijzigen.

Expert Academy, Premium Coaching en Topspreker doen er wel alles aan om bij calamiteiten mee na te denken over een alternatief: wijziging van locatie, verandering van de invulling van de opleiding...

 

BETWISTINGEN EN BEVOEGDHEID 

Alle betwistingen i.v.m. de algemene voorwaarden en de overeenkomst vallen onder het Belgisch recht. Bij geschillen of betwistingen die uit deze overeenkomst voortspruiten of met betrekking tot deze algemene voorwaarden is enkel de rechtbank van Antwerpen bevoegd.

 

AANSPRAKELIJKHEID, PRIVACY EN RECHTEN

Hoewel Topspreker (Advitas BVBA) er alles aan doet de vermeldingen op de website correct voor te stellen, kan het uitzonderlijk toch voorkomen dat bepaalde gegevens fouten bevatten. Indien een vermelding op de website een kennelijke vergissing bevat, behoudt Topspreker zich het recht voor om eventuele orders die op basis van die kennelijke vergissing tot stand zijn gekomen, te annuleren.

De gegevens die de klant ingeeft via deze site, worden beheerst door de algemene privacy-bepalingen van Topspreker De klant is verantwoordelijk voor het correct doorgeven van zijn/haar gegevens, alsook van wijzigingen aan deze gegevens. Topspreker kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van gegevens die door de klant gewijzigd werden, maar niet aan Topspreker werden doorgegeven.


Topspreker behoudt alle intellectuele rechten op de diensten die zij aanbiedt. Op geen enkele manier kan een boeking beschouwd worden als een overdracht van deze rechten, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. 

Laatste herziene versie: 8/01/2021